• sporządzanie skargi, odwołań i zażaleń,
  • sprawy o odszkodowanie,
  • zastępstwo przed organami administracji publicznej,
  • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • sporządzanie pism procesowych i innych,
  • dochodzenie odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnymi.