Sprawy rodzinne

 • sprawy o rozwód
 • separację
 • podział majątku
 • postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi
  (kontakty z dzieckiem, ograniczeni władzy rodzicielskiej)
 • sprawy o przysposobienie
 • sprawy z zakresu opieki
 • sprawy o odebranie władzy rodzicielskiej
 • sprawy z zakresu kurateli
 • ustalenie ojcostwa
 • ubezwłasnowolnienie
 • sprawy alimentacyjne

Sprawy spadkowe

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku, - zabezpieczenie spadku,
 • przyjęcie bądź odrzucenie spadku,
 • o obalenie testamentu,

Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

 • udział w postępowaniu egzekucyjnym
 • skargi na czynności komornika
 • wnioski o wszczęcie egzekucji

Postępowania nakazowe i upominawcze

 • sporządzanie pozwu o wydanie nakazu zapłaty
 • sprzeciwu oraz zarzutów od nakazu zapłaty

Postępowanie uproszczone

 • w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z umów, roszczeń wynikających z gwarancji lub niezgodności towaru z umową sprzedaży
 • o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni

Sprawy dotyczące umów zobowiązaniowych

sprzedaży, zamiany, dostawy, kontraktacji, o dzieło, o roboty budowlane, najmu i dzierżawy, użyczenia, pożyczki, zlecenia, komisu, przechowania.